Інтерв'ю

Дірк Слодзінські: Пасажирські перевезення потрібно відокремити від вантажних (доповнено)

(Added English version under the main text)

Перша пресконференція щодо співпраці АТ «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn з покращення пасажирських перевезень відбулася 8 жовтня. Наразі фахівці приступили до роботи і перші напрацювання обіцяють презентувати за місяць. Rail.insider вдалося поспілкуватися з директором з бізнес-консалтингу DB Engineering & Consulting Дірком Слодзінські.

Як Укрзалізниці уникнути збитків від пасажирських перевезень?

З одного боку — мати державне фінансування. Але при цьому надаючи послуги на хорошому рівні та маючи гарну організацію бізнес-процесів для їх виконання.

Чи нормальною практикою, на вашу думку, є перехресне субсидіювання пасажирських перевезень за рахунок вантажних?

Це питання ціни. Потрібно розуміти, яка вартість надання послуг пасажирського перевезення і окремо вантажного перевезення. Ці суми мають обговорюватися окремо одна від одної. Тобто розмежування має бути. Проте в результаті розділення не повинні страждати ані пасажирські, ані вантажні перевезення. Хочу додати ще стосовно інфраструктурного компонента. Він має бути відділений як від вантажних, так і від пасажирських перевезень. І саме це дасть змогу нам зрозуміти, яка частка інфраструктури ними використовується.

Які прибуткові послуги може надати пасажирам Укрзалізниця?

Наразі ми розглянули загальний стан послуг, що надаються. І також фінансові моделі, які при цьому застосовуються. Знайшли певні недоліки. Проте ще зарано ставити такі запитання. Скоріш за все, я зможу відповісти на них на наступній пресконференції (наміченій на листопад, — ред.).

Тобто ви тільки приступили до роботи?

Так. Ми з нашою командою 3—4 тижні тому приступили до роботи. Отже, зараз маємо загальне бачення, але ще рано говорити про конкретні кроки до покращення пасажирських перевезень. Ми ще працюємо спільно з українськими колегами. З боку Укрзалізниці бачимо дуже вмотивовану до подальших змін команду. Це компетентні особи, з якими ми почали працювати. Сподіваємося на хороші результати.

Скільки людей задіяні від DB у проєкті?

Загалом від DB у проєкті наразі задіяні майже 10 фахівців. Це люди, які не вперше стикаються з такими змінами. Щодо наступного етапу, йдеться про кілька осіб, які обійматимуть критичні посади у пасажирській вертикалі Укрзалізниці. Вони будуть працювати тимчасово, можливо кілька років, скільки буде необхідно. І після цього передадуть управління місцевим фахівцям. Подібна практика була у Казахстані, де також залучили фахівців безпосередньо до управління, щоб пришвидшити зміни.

Які ваші враження від рухомого складу Української залізниці?

На мою думку, у вас є мікс рухомого складу. Є хороші потяги, а є досить старі. Треба мати рухомий склад, що буде приблизно на одному рівні.

Що це має бути за рухомий склад, і чи будете ви брати участь у процесі його оновлення?

Ми хочемо допомогти Укрзалізниці придбати правильний продукт (рухомий склад, — ред.), який не лише матиме гарний вигляд, а який можна буде ефективно експлуатувати. Він має бути високої якості та приносити доходи протягом 30—40, а можливо, й більше років. Для тендера, який вже був відкритий (на 80 поїздів — ред.), через часові обмеження ми можемо допомогти лише технічними специфікаціями. Допомогти переконатися в тому, що це будуть хороші потяги. Для майбутніх тендерів ми розробимо методологію.

У Німеччині, наскільки відомо, пасажирський рух інтенсивніший, ніж в Україні.

У Німеччині набагато частіші зупинки на коротших проміжках, оскільки велика кількість населення користується громадським пасажирським транспортом. Але виклики збігаються за територіальним розподілом. У нас також є приміські, регіональні перевезення та далеке сполучення. Спільних викликів багато.

Важливо налаштувати роботу системи і намітити, які зобов’язання покладаються на державу, а які на залізницю, та як вони між собою співпрацюватимуть.

Приблизно 25 років тому в Німеччині спостерігалася схожа ситуація. Взаємодія залізниці та державних органів була подібною до тієї, що зараз є в Україні. На той час залізниця була дуже близькою до держави і міністерства. Державна влада прагнула тоді внести певні корективи в роботу залізниці. Зокрема, у щоденній діяльності, у питаннях експлуатації був дуже великий вплив політиків.

У результаті реформ такий вплив лишився тільки щодо стратегічних питань. Чітко відокремлені функції залізниці та державних органів. Також обумовлене фінансування соціальних послуг з боку залізниці. Таким чином, Deutsche Bahn стала компанією, що змогла ефективно оперувати перевезеннями. Аналогічний процес змін впроваджений у багатьох європейських країнах. DB є успішним прикладом того, що кошти від податків (з бюджету — ред.), що надходили, використовувалися ефективніше. Зросли якість послуг, що надавалися, та рівень задоволеності клієнтів. Ми хочемо поділитися своїм досвідом у покращенні роботи залізниці в Україні. І сподіваємося, що також досягнемо успіху.

В яких країнах ви вели подібні проєкти?

У нас є багато прикладів подібної роботи в усьому світі. Зокрема, у Південній Америці, Австралії, Ірані, Узбекистані. Схожий проєкт ми реалізовували в Казахстані.

Чи є результати вашої роботи в Казахстані?

Наша робота дала змогу скоротити витрати на технічне обслуговування. Кошти, вивільнені завдяки такій економії, були спрямовані, зокрема, на закупівлю нового рухомого складу. Ми сподіваємося втілити те ж саме і в Україні.

Чи є перспективи використання водневих або акумуляторних потягів в Україні?

Так. На мою думку, перспектива є, оскільки стабільність роботи залізниці та екологічність транспорту — це важливо. Проте спочатку треба вийти на базовий рівень. Мати якісні вагони та потяги. І лише починаючи з цього рівня рухатися далі. Тоді вже можна переходити до наступного кроку (запровадження нових видів тяги, — ред.).

Довідка: Дірк Слодзінські обіймає посаду директора з бізнес-консалтингу компанії DB Engineering & Consulting з 2015 року. До цього понад 11 років працював у компанії, що відповідає за залізничну інфраструктуру Німеччини, — DB Netz AG. Пройшов шлях від проєкт-менеджера онлайн-маркетингу до головного бізнес-аналітика компанії. Має диплом Брауншвейзького технічного університету (Німеччина).

Фото пресслужби АТ «Укрзалізниця»

 

Dirk Slodzinski: Passenger and freight rail transport need to be separated

The first press conference on cooperation between JSC Ukrzaliznytsia and Deutsche Bahn on improving passenger transportation took place on October 8. The DB specialists have started their work and promise to present the first developments in a month. Rail.insider  managed to communicate with Dirk Slodzinski, Director Business Consulting at Deutsche Bahn Engineering & Consulting

How can Ukrzaliznytsia avoid losses in passenger transportation?

On the one hand — to have state funding. But at the same time providing services at a good level and have a good organization of business processes for their implementation.

Is it a normal practice, in your opinion, to cross-subsidize passenger transportation at the expense of freight transportation?

It’s a question of price. It is necessary to understand what is the cost of passenger transport services and the cost of freight transport services. These amounts should be discussed separately from each other. So, there must be a distinction. However, neither passenger nor freight transport should suffer as a result of this separation. I want to add more about the infrastructure component. It must be separated from both freight and passenger transport. And this will allow us to understand which part of the infrastructure they use.

What profitable services can Ukrzaliznytsia provide to passengers?

At present we have reviewed the general state of services provided. And also the financial models that are used. We found some weak points. However, it is too early to ask such questions. Most likely, I will be able to answer them at the next press conference (scheduled for November, ed.).

So you just got started?

Yes. My team and I started working 3–4 weeks ago. So, now we have a common vision, but it is too early to talk about concrete steps to improve passenger traffic. We are still working together with Ukrainian colleagues. We see a highly motivated team for further changes on the part of Ukrzaliznytsia. These are the competent persons we started working with. We hope for good results.

How many people from DB are involved in the project?

In total, almost 10 specialists from DB are currently involved in the project. And it’s not the first time when they are facing such changes. Regarding the next stage, several persons will hold critical positions in the passenger management of Ukrzaliznytsia. They will work temporarily, possibly several years, as needed. And after that management will be transferred to local experts. A similar practice was in Kazakhstan, where specialists were also directly involved in management to accelerate changes.

What are your thoughts about the rolling stock of the Ukrainian Railways?

In my opinion, you have a mix of rolling stock. There are good trains and there are quite old trains. It is necessary to have a rolling stock that will be approximately at the same level.

What kind of rolling stock should it be, and will you be involved in the process of its upgrading?

We want to help Ukrzaliznytsia buy the right product (rolling stock, ed.), which will not only look good but can be used effectively. It should be of high quality and generate income for 30—40, and possibly more years. For a tender that has already been opened (for 80 trains, ed.), due to time constraints, we can only help with technical specifications. Help make sure it will be good trains. We will develop a methodology for future tenders.

In Germany, as far as we know, passenger traffic is more intense than in Ukraine.

In Germany, stops are much more frequent at shorter intervals, as a large number of people use public passenger transport. But the challenges coincide in territorial distribution. We also have suburban, regional, and long-distance traffic. There are many common challenges.

It is important to set up the system and outline which responsibilities lie with the state and which lie with the railways, and how they will work together.

A similar situation was in Germany about 25 years ago. The interaction between the railways and government agencies was similar to that currently in Ukraine. At that time, the railway was very close to the state and the ministry. The state authorities then sought to make certain adjustments to the work of the railway. In particular, politicians were very influential in the railway’s daily activities and exploitation.

As a result of the reforms, such influence remained only in strategic issues. The functions of the railway and state bodies are separated. The financing of social services by the railway is also stipulated. Thus, Deutsche Bahn became a company that was able to operate efficiently. A similar process of change has been implemented in many European countries. DB is a successful example of the fact that tax funds (from the budget, ed.) were used more efficiently. The quality of services provided and the level of customer satisfaction have increased. We want to share our experience in improving the work of the railway in Ukraine. And we hope that we will succeed.

In which countries have you led similar projects?

We have many examples of such work around the world. In particular, in South America, Australia, Iran, Uzbekistan. We are very active with a similar project in Kazakhstan.

Are there any results of your work in Kazakhstan?

Sure. Our work made it possible to reduce significantly maintenance costs. The funds released due to such savings were used, in particular, for the purchase of new rolling stock. We hope to implement the same in Ukraine.

Are there any prospects for the use of hydrogen or battery trains in Ukraine?

Yes. In my opinion, there is a prospect, because the stability of the railway and the environmental friendliness of transport are important. However, you must first reach the basic level, that is have quality railway vehicles. And only starting from this level you can move on to the next step (introduction of new types of locomotives, ed.).

Photo by the press service of JSC “Ukrzaliznytsia”.